Parametry studia

Kontaktní údaje

Zkratka dosaženého akademického titulu nebo vědecké hodnosti
Vyplňte příslušný údaj
Další

Adresa trvalého bydliště

Kontaktní adresa (pokud je jiná než adresa trvalého bydliště)

Uvede se adresa určená pro doručení písemností uchazečům
Předchozí
Další

Střední škola (absolvovaná nebo studovaná)

Střední škola, na níž bylo získáno úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání
Uvádí se název absolvovaného oboru a jemu přiřazený kód JKOV a současně název absolvovaného oboru a jemu přiřazený kód KKOV (od JKOV se liší tím, že vedle číslic obsahuje na poslední pozici velké písmeno); oba kódy i názvy oborů jsou uvedeny na výročním nebo maturitním vysvědčení. Tyto údaje nejsou povinni vyplnit uchazeči, kteří se nehlásí přímo ze školy a kteří maturitní zkoušku vykonali v předchozím školním roce nebo dříve
IZO – identifikační číslo zařízení uvedené ve zřizovací listině střední školy. Údaj je uveden na vysvědčeních. Tento údaj nejsou povinni vyplnit uchazeči, kteří se nehlásí přímo ze školy a kteří maturitní zkoušku vykonali v předchozím školním roce nebo dříve

Údaje o zaměstnavateli

Uvede se v případě, že je uchazeč zaměstnán
Předchozí
Další

Předchozí studium na vysoké škole

Uvede se datum ukončení a zahájení studia; bylo-li studium řádně ukončeno, uvede se i zkratka akademického titulu
Prohlašuji, že všechny údaje jsou pravdivé a že jsem nezamlčel závažné skutečnosti. Beru na vědomí, že dopustím-li se podvodného jednání v přijímacím řízení, mohu být na základě § 67 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v důsledku tohoto jednání vyloučen (a) ze studia.
Předchozí
zavřít